อภิธัมมัตถวิภาวินี แปลยกศัพท์

๑. อภิธัมมัตถสังคหะและวิภาวินี อธิบายคาถาเริ่มปกรณ์

๒. อภิธัมมัตถสังคหะและวิภาวินี - อธิบายลักษณะทั่วไปของปรมัตถธรรม ๔

๓ อภิธมฺมตฺถสังคหะและวิภาวินี - จำแนกจิตโดยประเภทแห่งภูมิและอกุศลจิต ๑๒ ดวง

๔ อภิธัมมัตถวิภาวินี ปริจเฉทที่ ๒ จบอัญญสมานาเจตสิก

อภิธัมมัตถวิภาวินีฎีกา ปริจเฉทที่ ๒ เจตสิกวิภาควัณณนา จบ อกุสลเจตสิก

อภิธัมมัตถวิภาวินี ปริจเฉทที่ ๒ โสภณเจตสิกวัณณนา

อภิธัมมัตถวิภาวินีฏีกา ปริจเฉทที่ ๒ จบ สัมปโยคนัย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น