วันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559

อเหตุกจิต (๒) อธิบายคำว่า จักขุวิญญาณ [จิตที่อาศัยจักขุปสาทเกิด}

อภิธัมมัตถสังคหะ
อเหตุกจิต
       อุเปกฺขาสหคต   จกฺขุวิฃฺฃาณํ,  ตถา  โสตวิฺาณ   ฆานวิฺาณ  ชิวฺหาวิฺาณ  ทุกฺขสหคต  กายวิฺาณ  อุเปกฺขาสหคต สมฺปฏิจฺฉนฺน, ตถา   สนฺตีรณฺเจติ  อิมานิ  สตฺตปิ อกุสลวิปากจิตฺตานิ  นาม.
          อิมานิ จิตฺตานิ จิตเหล่านี้ สตฺตปิ แม้ ๗ ดวง อิติ คือ
       จกฺขุวิฃฺฃาณํ จิตที่อาศัยจักขุปสาท อุเปกฺขาสหคตํ เกิดร่วมกับอุเบกขา-เวทนา [ ดวงหนึ่ง], โสตวิฃฺฃาณํ จิตที่อาศัยโสตปสาท [ ดวงหนึ่ง], ฆานวิฃฺฃาณํ จิตที่อาศัยฆานวิญญาณ [ ดวงหนึ่ง], ชิวฺหาวิฃฺฃาณํ จิตที่อาศัยชิวหาปสาท [ ดวงหนึ่ง] ตถา [อุเปกฺขาสหคตํ เกิดร่วมกับอุเบกขาเวทนา]เช่นเดียวกัน
**********

อภิธัมมัตถวิภาวินีฎีกา 
อเหตุกจิต (๒) อธิบายคำว่า จักขุวิญญาณ [จิตที่อาศัยจักขุปสาทเกิด}

            ๗๖. ตตฺถ  จกฺขติ  วิาณาธิฏฺิตหุตฺวา  สมวิสม  อาจิกฺขนฺต  วิย  โหตีติ   จกฺขุ. อถวา. จกฺขติ รูป  อสฺสาเทนฺต  วิย  โหตีติ  จกฺขุ.   จกฺขตีติ  หิ  อย  สทฺโท มธุ  จกฺขติ  พฺยฺชน  จกฺขตีติอาที

อเหตุกจิตวัณณนา

อภิธัมมัตถสังคหะ 
อเหตุกจิต
          อุเปกฺขาสหคต   จกฺขุวิฃฺฃาณํ,  ตถา  โสตวิฺาณ   ฆานวิฺาณ  ชิวฺหาวิฺาณ  ทุกฺขสหคต  กายวิฺาณ  อุเปกฺขาสหคต สมฺปฏิจฺฉนฺน[1],      ตถา   สนฺตีรณฺเจติ  อิมานิ  สตฺตปิ อกุสลวิปากจิตฺตานิ  นาม.
          อิมานิ จิตฺตานิ จิตเหล่านี้ สตฺตปิ แม้ ๗ ดวง อิติ คือ
        จกฺขุวิฃฺฃาณํ จิตที่อาศัยจักขุปสาท อุเปกฺขาสหคตํ เกิดร่วมกับอุเบกขา-เวทนา [ ดวงหนึ่ง], โสตวิฃฺฃาณํ จิตที่อาศัยโสตปสาท [ ดวงหนึ่ง], ฆานวิฃฺฃาณํ จิตที่อาศัยฆานวิญญาณ [ ดวงหนึ่ง], ชิวฺหาวิฃฺฃาณํ จิตที่อาศัยชิวหาปสาท [ ดวงหนึ่ง] ตถา [อุเปกฺขาสหคตํ เกิดร่วมกับอุเบกขาเวทนาเช่นเดียวกัน
          กายวิฃฺฃาณํ  จิตที่อาศัยกายปสาท ทุกฺขสหคตํ เกิดร่วมกับทุกขเวทนา [ ดวงหนึ่ง]
          สมฺปฏิจฺฉนฺนํ สัมปฏิจฉันนจิต อุเปกฺขาสหคตํ เกิดร่วมกับอุเบกขาเวทนา [ ดวงหนึ่ง]
          สนฺตีรณํ และสันตีรณจิต อีกดวงหนึ่ง ตถา [อุเปกฺขาสหคตํ เกิดร่วมกับอุเบกขาเวทนา] เช่นเดียวกัน
          อกุสลวิปากจิตฺตํ นาม ชื่อว่า จิต คือ อกุสลวิบาก.

อภิธัมมัตถสังคหะ อเหตุกจิต

อภิธมฺมตฺถสงฺคหปาลิ 
อเหตุกจิต

         อุเปกฺขาสหคต   จกฺขุวิฃฺฃาณํ,  ตถา  โสตวิฺาณ   ฆานวิฺาณ  ชิวฺหาวิฺาณ  ทุกฺขสหคต  กายวิฺาณ  อุเปกฺขาสหคต สมฺปฏิจฺฉนฺน[๑],      ตถา   สนฺตีรณฺเจติ  อิมานิ  สตฺตปิ อกุสลวิปากจิตฺตานิ  นาม.
          อิมานิ จิตฺตานิ จิตเหล่านี้ สตฺตปิ แม้ ๗ ดวง อิติ คือ
         จกฺขุวิฃฺฃาณํ จิตที่อาศัยจักขุปสาท อุเปกฺขาสหคตํ เกิดร่วมกับอุเบกขา-เวทนา [ ดวงหนึ่ง], โสตวิฃฺฃาณํ จิตที่อาศัยโสตปสาท [ ดวงหนึ่ง], ฆานวิฃฺฃาณํ จิตที่อาศัยฆานวิญญาณ [ ดวงหนึ่ง], ชิวฺหาวิฃฺฃาณํ จิตที่อาศัยชิวหาปสาท [ ดวงหนึ่ง] ตถา [อุเปกฺขาสหคตํ เกิดร่วมกับอุเบกขาเวทนา]เช่นเดียวกัน
          กายวิฃฺฃาณํ  จิตที่อาศัยกายปสาท ทุกฺขสหคตํ เกิดร่วมกับทุกขเวทนา [ ดวงหนึ่ง]
          สมฺปฏิจฺฉนฺนํ สัมปฏิจฉันนจิต อุเปกฺขาสหคตํ เกิดร่วมกับอุเบกขาเวทนา [ ดวงหนึ่ง]
          สนฺตีรณํ และสันตีรณจิต อีกดวงหนึ่ง ตถา [อุเปกฺขาสหคตํ เกิดร่วมกับอุเบกขาเวทนา] เช่นเดียวกัน
          อกุสลวิปากจิตฺตํ นาม ชื่อว่า จิต คือ อกุสลวิบาก.

          อุเปกฺขาสหคต  จกฺขุวิฺาณ,  ตถา โสตวิฺาณ  ฆานวิฺาณ ชิวฺหาวิฺาณ  สุขสหคต  กายวิฺาณ อุเปกฺขาสหคต  สมฺปฏิจฺฉนฺน  โสมนสฺสสหคต  สนฺตีรณ  อุเปกฺขาสหคต  สนฺตีรณฺเจติ อิมานิ อฏฺปิ กุสลวิปากาเหตุกจิตฺตานิ นาม  ฯ 
          อิมานิ จิตฺตานิ จิตเหล่านี้ อฏฺฅปิ แม้ ๘ ดวง อิติ คือ
          จกฺขุวิฃฺฃาณํ จิตที่อาศัยจักขุปสาท อุเปกฺขาสหคตํ เกิดร่วมกับอุเบกขาเวทนา [ ดวงหนึ่ง], โสตวิฃฺฃาณํ จิตที่อาศัยโสตปสาท [ ดวงหนึ่ง],  ฆานวิฃฺฃาณํ จิตที่อาศัยฆานวิญญาณ ( อีกดวงหนึ่ง), ชิวฺหาวิฃฺฃาณํ จิตที่อาศัยชิวหาปสาท [ ดวงหนึ่ง] ตถา [อุเปกฺขาสหคตํ เกิดร่วมกับอุเบกขาเวทนา] เช่นเดียวกัน
          กายวิฃฺฃาณํ  จิตที่อาศัยกายปสาท สุขสหคตํ เกิดร่วมกับสุขเวทนา [ ดวงหนึ่ง]
          สมฺปฏิจฺฉนฺนํ สัมปฏิจฉันนจิต อุเปกฺขาสหคตํ เกิดร่วมกับอุเบกขาเวทนา [ ดวงหนึ่ง]
          สนฺตีรณํ สันตีรณจิต  อุเปกฺขาสหคตํ เกิดร่วมกับอุเบกขาเวทนา [ ดวงหนึ่ง]
          และ สนฺตีรณํ สันตีรณจิต  โสมนสฺสสหคตํ เกิดร่วมกับโสมนัสเวทนา            ดวงหนึ่ง   
         กุสลาเหตุกวิปากจิตฺตํ นาม ชื่อว่า จิตคืออเหตุกกุสลวิบาก
         
          อุเปกฺขาสหคต  ปฺจทฺวาราวชฺชน,  ตถา  มโนทฺวาราวชฺชน   โสมนสฺสสหคต   หสิตุปฺปาทจิตฺตฺเจติ  อิมานิ  ตีณิปิ  อเหตุกกฺริยาจิตฺตานิ นาม  ฯ 
          อิมานิ จิตฺตานิ จิต นี้ ตีณิปิ แม้ ๓ ดวง อิติ คือ 
          ปฃฺจทวาราวชฺชนจิตฺตํ ปัญจทวาราวัชชนะ  อุเปกฺขาสหคตํ เกิดร่วมกับอุเบกขาเวทนา  [ ดวงหนึ่ง]
          มโนทวาราวชฺชนจิตฺตํ มโนทวาราวัชชนะ  ตถา [อุเปกฺขาสหคตํ เกิดร่วมกับอุเบกขาเวทนา เช่นกัน   ดวงหนึ่ง]  
          และ หสิตุปฺปาทจิตฺตํ หสิตุปปาทจิต  โสมนสฺสสหคตํ เกิดร่วมกับโสมนัส-เวทนา ดวงหนึ่ง  
         อเหตุกกฺริยาจิตฺตํ นาม ชื่อว่า  อเหตุกิริยาจิต.
          อิจฺเจว  สพฺพถาปิ  อฏฺารส  อเหตุกจิตฺตานิ  สมตฺตานิ.
           อเหตุกจิตฺตานิ อเหตุกจิต อฏฺฅารส ๑๘ สมตฺตานิ จบบริบูรณ์ สพฺพถาปิ            ทุกประการ  อิติ เอวํ ด้วยประการฉะนี้แล.

                    สตฺตากุสลปากานิ                   ปุฺปากานิ อฏฺธา
                กฺริยาจิตฺตานิ ตีณีติ                  อฏฺารส อเหตุกา.
          อเหตุกา อเหตุกจิต สิยา พึงมี อฏฺฅารส ๑๘ อิติ คือ อกุสลปากานิ อกุศลวิบาก สตฺตปุฃฺฃปากานิ อเหตุกกุศลวิบาก อฏฺฅธา กฺริยาจิตฺตานิ อเหตุกกิริยา ตีณิ

*****

[๑] สี. สมฺปฏิจฺฉนฺนจิตฺต ฯ