อภิธัมมัตถสังคหทีปนี แปล


คัมภีร์อธิบายอภิธัมมัตถสังคหะโดยสังเขป อยู่ในระหว่างการจัดแปล 

๑. กถาเริ่มปกรณ์

๒. อธิบายกถาเริ่มปกรณ์ในอภิธัมมัตถสังคหะ (๑)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น