วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2560

อภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ ๒ สัมปโยคนัย

                         เตส จิตฺตาวิยุตฺตาน                   ยถาโยคมิโต ปร
                        จิตฺตุปฺปาเทสุ ปจฺเจก                สมฺปโยโค ปวุจฺจติ ฯ
                        สตฺต สพฺพตฺถ ยุชฺชนฺติ              ยถาโยค ปกิณฺณกา
                        จุทฺทสากุสเลเสฺวว                    โสภเณเสฺวว โสภณา ฯ
            ปรํ ต่อจาก อิโต เจตสิกสรูปทสฺสนโต การแสดงสภาวะของเจตสิกนี้ สมฺปโยโค สัมปโยคะ  จิตฺตุปฺปาเทสุ ในจิตตุปบาททั้งหลาย ปจฺเจกํ แต่ละดวง จิตฺตาวิยุตฺตานํ แห่งสภาวะที่ไม่แยกกันกับด้วยจิต เตสํ เหล่านั้น มยา อันเรา ปวุจฺจติ จะกล่าว            ยถาโยคํ ตามควรแก่การประกอบ.
            สตฺต สพฺพจิตฺตสาธารณา สัพพจิตตสาธารณเจตสิก ๗ ยุชฺชนฺติ ย่อมประกอบ สพฺพตฺถ จิตฺเตสุ ในจิตทั้งปวง ปกิณฺณกา ปกิณณกเจตสิก ยุชฺชนฺติ ย่อมประกอบ ยถาโยคํ ตามควรแก่การประกอบได้ จุทฺทส อกุสลา อกุสลเจตสิก ๑๔ ยุชฺชนฺติ ย่อมประกอบ อกุสเล เอว ในอกุศลจิตเท่านั้น โสภณา โสภณเจตสิก ยุชฺชนฺติย่อมประกอบ โสภเณสุ เอว ในโสภณจิตเท่านั้น.
            กถ  ฯ  สพฺพจิตฺตสาธารณา  ตาว  สตฺติเม  เจตสิกา  สพฺเพสุปิ เอกูนนวุติจิตฺตุปฺปาเทสุ  ลพฺภนฺติ  ฯ 
            สมฺปโยโค   สัมปโยคนัย  จิตฺตุปฺปาเทสุ ในจิตตุปบาททั้งหลาย ปจฺเจกํ แต่ละดวง จิตฺตาวิยุตฺตานํ แห่งสภาวะที่ไม่แยกกันกับด้วยจิต เตสํ เหล่านั้น กถํ อย่างไร? ตาว ก่อนอื่น สตฺต เจตสิกา เจตสิก ๗ ดวง สพฺพจิตฺตสาธารณา ที่ชื่อว่า สัพพจิตตสาธารณะ อิเม เหล่านี้ ลพฺภนฺติ อันบัณฑิตย่อมได้ สพฺเพสุปิ เอกูนนวุติจิตฺตุปฺปาเทสุ ในจิตตุปบาท ๘๙ แม้ทั้งปวง.

            ปกิณฺณเกสุ  ปน  วิตกฺโก  ตาว ทฺวิปฺจวิฺาณวชฺชิตกามาวจรจิตฺเตสุ  เจว     เอกาทสสุ  ปมชฺฌานจิตฺเตสุ จาติ  ปฺจปฺาสจิตฺเตสุ  อุปฺปชฺชติ ฯ  วิจาโร  ปน เตสุ  เจว  เอกาทสสุ ทุติยชฺฌานจิตฺเตสุ จาติ ฉสฏฺิจิตฺเตสุฯ อธิโมกฺโข ปน ทฺวิปฺจวิฺาณ-วิจิกิจฺฉาสหคตวชฺชิตจิตฺเตสุฯ วิริย ปน ปฺจทฺวาราวชฺชนทฺวิปฺจ วิฺาณสมฺปฏิจฺฉนฺนสนฺตีรณวชฺชิตจิตฺเตสุ  ฯ ปีติ  โทมนสฺสุเปกฺขาสหคตกายวิฺาณจตุตฺถชฺฌานวชฺชิตจิตฺเตสุ  ฯ ฉนฺโท  อเหตุกโมมูหวชฺชิตจิตฺเตสุ  ฯ
            ปน ก็ ปกิณฺณเกสุ ในบรรดาปกิณณกเจตสิก ตาว ลำดับแรก
            วิตกฺโก วิตก อุปฺปชฺชติ ย่อมเกิด ปฺจปฺาสจิตฺเตสุ ในจิต ๕๕ ดวง  อิติ คือ  ทฺวิปฺจวิฺาณวชฺชิตกามาวจรจิตฺเตสุ  เจว กามาวจรจิตที่เว้นทวิปัญจ-วิญญาณจิต เอกาทสสุ  ปมชฺฌานจิตฺเตสุ จ และในปฐมฌานจิต ๑๑ ดวง.
            วิจาโร วิจาร อุปฺปชฺชติ ย่อมเกิด ฉสฏฺิจิตฺเตสุ ในจิต ๖๖ ดวง อิติ คือ เตสุ  เจว  ในกามาวจรจิตที่เว้นทวิปัญจวิญญาณจิตเหล่านั้น เอกาทสสุ ทุติยชฺฌาน-            จิตฺเตสุ จ และในทุติยฌานจิต ๑๑ ดวง.
            อธิโมกฺโข อธิโมกข์ อุปฺปชฺชติ ย่อมเกิด ทฺวิปฺจวิฺาณวิจิกิจฺฉาสหคตวชฺชิตจิตฺเตสุ ในจิตที่เว้นทวิปัญจวิญญาณจิตและวิจิกิจฉาสหคตจิต.
            ปน ส่วน วิริย วิริยะ อุปฺปชฺชติ ย่อมเกิด  ปฺจทฺวาราวชฺชนทฺวิปฺจวิฺาณสมฺปฏิจฺฉนฺนสนฺตีรณวชฺชิตจิตฺเตสุ ในจิตที่เว้นปัญจทวาราวัชชนจิต ๑, ทวิปัญจวิญญาณจิต ๑๐ , สัมปฏิจฉันนจิต ๒ และสันตีรณจิต ๓ .
            ปีติ ปีติ อุปฺปชฺชติ ย่อมเกิด โทมนสฺสุเปกฺขาสหคตกายวิฺาณจตุตฺถชฺฌานวชฺชิตจิตฺเตสุ   ในจิตที่เว้นโทมนัสสหคตจิต ๒  อุเบกขาสหคตจิต ๕๕ กายวิญญาณจิต ๒ จตุตถฌานจิต ๑๑.  
              ฉนฺโท  ฉันทะ อุปฺปชฺชติ ย่อมเกิด อเหตุกโมมูหวชฺชิตจิตฺเตสุ  ในจิตที่เว้นจากอเหตุกจิตและโมมูหจิต.

            เต  ปน จิตฺตุปฺปาทา ยถากฺกม
                        ฉสฏฺี ปฺจปฺาส                เอกาทส จ โสฬส
                        สตฺตติ วีสติ เจว                        ปกิณฺณกวิวชฺชิตา ฯ
                        ปฺจปฺาส ฉสฏฺฺยฏ-          สตฺตติ ติสตฺตติ
                        เอกปฺาส เจกูน-                  สตฺตติ สปฺปกิณฺณกา ฯ
            ปน ก็ เต จิตฺตุปฺปาทา จิตตุปบาทเหล่านั้น
            ฉสฏฺฅี จ ๖๖ ดวง, ปฺจปฺาส จ ๕๕ ดวง  เอกาทส จ ๑๑ ดวง โสฬส จ ๑๖ ดวง  สตฺตติ จ ๗๐ วีสติ เจว และ ๒๐ ดวง ยถากฺกมํ ตามลำดับ ปกิณฺณวิวชฺชิตา เป็นจิตตุปบาทที่เว้นจากปกิณณเจตสิก. จิตฺตุปฺปาทา จิตตุปบาท ปฺจปฺาส ๕๕ ฉสฏฺฅี จ ๖๖ ดวง อฏฺฅสตฺตติ ๗๘ ดวง  ติสตฺตติ ๗๓ ดวง เอกปฃฺฃาส จ ๕๑ ดวง เอกูนสตฺตติ จ และ๖๙ ดวง ยถากฺกมํ ตามลำดับ สปฺปกิณฺณกา เป็นจิตตุปบาทที่เป็นไปร่วมกับปกิณณกเจตสิก.

               อกุสเลสุ  ปน   โมโห  อหิริก  อโนตฺตปฺป  อุทฺธจฺจฺจาติ จตฺตาโรเม  เจตสิกา         สพฺพากุสลสาธารณา  นาม  สพฺเพสุปิ  ทฺวาทสากุสเลสุ  ลพฺภนฺติ  ฯ โลโภ อฏฺสุ โลภสหคตจิตฺเตเสฺวว ลพฺภติ ฯ  ทิฏฺิ  จตูสุ  ทิฏฺิคตสมฺปยุตฺเตสุ  ฯ  มาโน  จตูสุ            ทิฏฺิคตวิปฺปยุตฺเตสุ ฯ โทโส  อิสฺสา  มจฺฉริย  กุกฺกุจฺจฺจาติ  ทฺวีสุ ปฏิฆจิตฺเตสุ ฯ             ถีนมิทฺธ  ปฺจสุ  สสงฺขาริกจิตฺเตสุ ฯ  วิจิกิจฺฉา วิจิกิจฺฉาสหคตจิตฺเตเยว ลพฺภตีติ ฯ
            ปน ส่วนว่า อกุสเลสุ ในบรรดาอกุสลเจตสิกทั้งหลาย
           เจตสิกา เจตสิก จตฺตาโร ๔ ดวง อิเม เหล่านี้ อิติ คือ โมโห จ โมหะ อหิริกํ จ อหิริกะ อโนตฺตปฺปํ จ อโนตตัปปะ อุทฺธจฺจฃฺจ และอุทธัจจะ สพฺพากุสลสาธารณา  นาม ชื่อว่า สัพพากุสลสาธารณะ ลพฺภนฺติ อันบัณฑิตย่อมได้  ทฺวาทสากุสเลสุ ในอกุศลจิต ๑๒        สพฺเพสุปิ แม้ทั้งปวง.
        โลโภ โลภะ อันบัณฑิต ลพฺภติ ย่อมได้ โลภสหคตจิตฺเตสุ ในโลภสหคตจิต อฏฺสุ๘ ดวง เอว เท่านั้น ฯ 
            ทิฏฺิ  ทิฏฐิ ลพฺภติ อันบัณฑิต ย่อมได้ จตูสุ  ทิฏฺิคตสมฺปยุตฺเตสุ ในทิฏฐิคต-สัมปยุตจิต ๔ ดวงเท่านั้น  ฯ 
            มาโน  มานะ ลพฺภติ อันบัณฑิตย่อมได้ ทิฏฺิคตวิปฺปยุตฺเตสุ ในทิฏฐิคตวิปยุตจิต  จตูสุ ๔ ดวง ฯ
       จตฺตาโร เจตสิกา เจตสิก ๔ ดวง อิเม นี้ อิติ คือ โทโส  โทสะ อิสฺสา จ  อิสสา  มจฺฉริย จ มัจฉริยะ กุกฺกุจฺจํ  และกุกกุจจะ ลพฺภติ อันบัณฑิต ย่อมได้ ทฺวีสุ  ปฏิฆจิตฺเตสุในปฏิฆจิต ๒ ดวงฯ            
        ถีนมิทฺธ  ถีนะและมิทธะ ลพฺภติ อันบัณฑิต ย่อมได้ สสงฺขาริกจิตฺเตสุ ในสสังขาริกจิต   ปฺจสุ  ๕ ดวง ฯ 
            วิจิกิจฺฉา วิจิกิจฉา ลพฺภติ อันบัณฑิต ย่อมได้ วิจิกิจฺฉาสหคตจิตฺเตเยว ในวิจิกิจฉาจิตเท่านั้น อิติ ฉะนี้แล ฯ

                        สพฺพาปุฺเสุ จตฺตาโร            โลภมูเล ตโย กตา
                        โทสมูเลสุ จตฺตาโร                  สสงฺขาเร ทฺวยนฺตถา ฯ
                        วิจิกิจฺฉา วิจิกิจฺฉา-                               จิตฺเต จาติ จตุทฺทส
                        ทฺวาทสากุสเลเสฺวว                  สมฺปยุชฺชนฺติ ปฺจธา ฯ
            จตุทฺทส อกุสลา อกุสลเจตสิก ๑๔  สมฺปยุชฺชนฺติ  ประกอบ  ทฺวาทสากุสเลเสฺวว ในอกุศลจิต ๑๒ ดวงนั่นเทียว ปฃฺจธา โดยอาการ ๕ อิติ คือ จตฺตาโร เจตสิก ๔ กตา ทรงกระทำไว้ สพฺพาปุฃฺเฃสุ ในจิตที่เป็นปฏิปักษ์กับบุญทั้งปวง ตโย เจตสิก ๓ กตา ทรงกระทำไว้ โลภมูเล ในโลภมูลจิต จตฺตาโร เจตสิก ๔ ทรงกระทำไว้ โทสมูเลสุ ในโทสมูลจิตทั้งหลาย  ตถา อนึ่ง ทฺวยํ เจตสิก ๒ กตํ ทรงกระทำไว้ สสงฺขาเร ในสสังขาริกจิต       วิจิกิจฺฉา วิจิกิจฉา กตา ทรงกระทำไว้ วิจิกิจฺฉา -จิตฺเต ในวิจิกิจฉาจิต  เท่านั้น.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น