วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2560

อภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ ๒ เจตสิกสังคหะ จบ อัญญสมานาเจตสิก

ทุติโย ปริจฺเฉโท
ปริจฺเฉโท ปริจเฉท ทุติโย ที่ ๒ มยา อันข้าพเจ้า วุจฺจเต จะกล่าว.

                                         เอกุปฺปาทนิโรธา จ                 เอกาลมฺพนวตฺถุกา
                                        เจโตยุตฺตา ทฺวิปาส           ธมฺมา เจตสิกา มตา ฯ
          ธมฺมา ธรรมทั้งหลาย ทฺวิปฃฺฃาส ๕๒ เจโตยุตฺตา ที่ประกอบด้วยจิต เอกุปฺปาทนิโรธา จ มีการเกิดขึ้นและดับไปพร้อม [จิตฺเตน ด้วยจิตเอกาลมฺพนวตฺถุกา จ มีอารมณ์และวัตถุเป็นอันเดียวกัน [จิตฺเตน ด้วยจิต] ปณฺฑิเตน อันบัณฑิต มตา กล่าวแล้ว [อิติ ว่า] เจตสิกา  เจตสิก.

           กถ  ฯ  ผสฺโส  เวทนา  สา  เจตนา  เอกคฺคตา  ชีวิตินฺทฺริยมนสิกาโร  เจติ  สตฺติเม  เจตสิกา  สพฺพจิตฺตสาธารณา  นาม  ฯ
          [ธมฺมา ธรรมทั้งหลาย ทฺวิปฃฺฃาส ๕๒ เจโตยุตฺตา ที่ประกอบด้วยจิต]  กถํ เป็นอย่างไร ?
          เจตสิกา เจตสิกทั้งหลาย สตฺตอิเม เหล่านี้ อิติ คือ
          ผสฺโส จ ผัสสะ สภาวะที่กระทบอารมณ์
          เวทนา จ เวทนา สภาวะที่เสวยรสแห่งอารมณ์
          สฃฺฃา จ สัญญา สภาวะที่จำอารมณ์
          เจตนา จ เจตนา สภาวะที่จัดแจงสัมปยุตธรรมไว้ในอารมณ์
          เอกคฺคตา จ เอกัคคตา สภาวะที่ทำให้จิตมีอารมณ์เดียว
         ชีวิตนฺทฺรียํ จ ชีวิตินทรีย์ สภาวะที่เป็นใหญ่ในการยังสัมปยุตธรรมให้เป็นอยู่
         มนสิกาโร จ  และมนสิการ สภาวะที่ทำให้สัมปยุตธรรมให้มุ่งตรงต่ออารมณ์
         สพฺพจิตฺตสาธารณา นาม ชื่อว่า สัพพจิตตสาธารณะ เจตสิกที่ทั่วไปคือประกอบกับจิตทุกดวงเสมอ.

          วิตกฺโก  วิจาโร  อธิโมกฺโข  วิริย  ปีติ  ฉนฺโท  เจติ  ฉ  อิเม เจตสิกา  ปกิณฺณกา  นาม  ฯ
          เจตสิกา เจตสิก ๖ ดวง อิเม เหล่านี้ อิติ คือ
          วิตกฺโก จ วิตก สภาวะที่ยกสัมปยุตธรรมขึ้นสู่อารมณ์
         วิจาโร จ วิจาร สภาวะที่เคล้าคลึงคือพิจารณาอารมณ์ติดตามวิตกนั้น
         อธิโมกฺโข จ อธิโมกข์ สภาวะที่ตัดสินอารมณ์
         วิริยํ จ วิริยะ สภาวะที่พยายาม คือ ค้ำจุนสัมปยุตธรรมให้ตั้งในอารมณ์มิให้ท้อถอย
         ปีติ จ สภาวะที่อิ่มใจในอารมณ์
         ฉนฺโท จ และฉันทะ ธรรมชาติที่พอใจในอารมณ์
         ปกิณฺณกา นาม ชื่อว่า ปกิณณกเจตสิก เจตสิกที่ประกอบกับจิตทั่วไป แต่เป็นเพียงบางส่วน ไม่ใช่ทั้งหมด.

          เอวมิเม เตรส เจตสิกา อสมานาติ เวทิตพฺพา  ฯ

         เจตสิกา เจตสิก เตรส ๑๓ ดวง อิเม เหล่านี้ เอวํ ดังที่กล่าวมานี้ ปณฺฑิเตน อันบัณฑิต เวทิตพฺพา พึงทราบ อิติ ว่า อฃฺฃสมานา เป็นอัญญสมานาเจตสิก เจตสิกที่มีสภาพเหมือนกับจิตที่ตนประกอบอยู่.   

                                                            *************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น