วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2559

อเหตกจิต ๕

อภิธัมมัตถสังคหะ
อเหตุกจิต (๕)
         อุเปกฺขาสหคต   จกฺขุวิฃฺฃาณํ,  ตถา  โสตวิฺาณ   ฆานวิฺาณ  ชิวฺหาวิฺาณ  ทุกฺขสหคต  กายวิฺาณ  อุเปกฺขาสหคต สมฺปฏิจฺฉนฺน, ตถา   สนฺตีรณฺเจติ  อิมานิ  สตฺตปิ อกุสลวิปากจิตฺตานิ  นาม.
          อิมานิ จิตฺตานิ จิตเหล่านี้ สตฺตปิ แม้ ๗ ดวง อิติ คือ  จกฺขุวิฃฺฃาณํ จิตที่อาศัยจักขุปสาท อุเปกฺขาสหคตํ เกิดร่วมกับอุเบกขาเวทนา [ ดวงหนึ่ง]โสตวิฃฺฃาณํ จิตที่อาศัยโสตปสาท [ ดวงหนึ่ง]ฆานวิฃฺฃาณํ จิตที่อาศัยฆานวิญญาณ [ ดวงหนึ่ง]ชิวฺหาวิฃฺฃาณํ จิตที่อาศัยชิวหาปสาท [ ดวงหนึ่ง] ตถา [อุเปกฺขาสหคตํ เกิดร่วมกับอุเบกขาเวทนา]เช่นเดียวกัน
**********

อภิธัมมัตถวิภาวินีฎีกา 
อเหตุกจิต (๕) อธิบายคำว่า จักขุวิญญาณ [จิตที่อาศัยจักขุปสาทเกิด] (ต่อ)
   ๗๙. อฏฺกถาย ปน  "อเนกตฺถตฺตา  ธาตูน  จกฺขติสทฺทสฺส วิภาวนตฺถตาปิ  สมฺภวตีติ  จกฺขติ  รูป  วิภาเวตีติ  จกฺขู"ติ  วุตฺต  

          ปน แต่ อฏฺฅกถายํ ในคัมภีร์อรรถกถา[1]  อฏฺฅกถาจริเยน พระอรรถกถาจารย์ มนสิกตฺวา ใส่ใจว่า "วิภาวนตฺถาปิ แม้ความหมายว่า วิภาวน (แสดง) [3]  จกฺขติสทฺทสฺส ของ จักขติศัพท์[2] -  สมฺภวติ ย่อมมี  อเนกตฺถตฺตา  เพราะความที่ - ธาตูนํ ธาตุทั้งหลาย - มีความหมายมากมาย"  อิติ ดังนี้ วุตฺตํ จึงกล่าวว่า ยํ ธมฺมชาตํ ธรรมชาติใด จกฺขติ =  รูปํ ยังรูป วิภาเวติ ย่อมให้ปรากฏ อิติ ตสฺมา เพราะเหตุนั้น ตํ ธมฺมชาตํ ธรรมชาตินั้น จกฺขุ เรียกว่า จักขุ. [4]

[1] คือ คัมภีร์สัมโมหวิโนทนี. ซึ่งมีข้อความเต็มว่า จกฺขตีติ จกฺขุ, รูปํ อสฺสาเทติ วิภาเวติ จาติ อตฺโถ.
[2] จกฺขติสทฺทสฺส คำนี้หมายถึง จกฺข ธาตุ แต่การที่ท่านใช้คำว่า จกฺขติ พึงทราบว่า เป็นอนุกรณศัพท์ (การสร้างรูปจำลองของศัพท์) ของ จกฺขติ ที่กล่าวไปแล้ว. ในโยชนาว่า ลง ติ ปัจจัยท้าย จกฺข ศัพท์ ด้วยสูตรว่า ยทนุปปนฺนา นิปาตนา สิชฺฌนฺติ เพื่อบอกว่า จกฺข ศัพท์นี้เป็นอนุกรณะ.
[3] วิภาวน = วิ + ภู มี + เณ + ยุ แปลตามสัททัตถะว่า  ทำให้มีหรือให้แจ่มแจ้ง.  แต่มีความหมายโดยโวหารว่า แสดง
[4]  พึงเห็นปุจฉานุสนธิของประโยคนี้ดังนี้ว่า "พระสุมังคลาจารย์เล็งเห็นปัญหาว่า อรรถว่า อสฺสาท ของจกฺขุ ศัพท์ ก็พอจะได้ความอยู่ แต่ในอรรถกถาท่านคิดอย่างไร จึงกล่าวว่า วิภาเวติ ไว้" (โยชนา) . หรือ "คำว่า จกฺขติ นี้มีอรรถว่าบอก โดยนัยของคัมภีร์ไวยากรณ์ และมีอรรถว่ายินดี ตามโวหารของชาวโลกและฝ่ายคัมภีร์ศาสนา, แต่ตามนัยของอรรถกถามีอรรถว่าอย่างไร?" (มณิ.)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น